Випуск 10 Том 1

Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 УКРАЇНСЬКА МОВА

Антофійчук А.М.
ЖАНРОВА ПАЛІТРА ЕПІСТОЛЯРІЮ ЄВГЕНІЇ ЯРОШИНСЬКОЇ

Василькевич Г.П., Руснак О.Р.
НОВІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Горда О.М.
ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ – ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

Грозян Н.Ф.
СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ВИЯВИ ДЕТЕРМІНАНТІВ ДОПУСТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Ковальчук М.П.
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ІНТЕР’ЄКТИВІВ-ДІАЛЕКТИЗМІВ У ГОВІРЦІ СЕЛА СЕРЕДНІЙ МАЙДАН ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Намачинська Г.Я.
УКРАЇНІЗМИ У СЛОВНИКАХ М. ГОГОЛЯ ТА В. ДАЛЯ: ПОРІВНЯННЯ ТЛУМАЧЕНЬ

Стовбур Л.М.
ІНШОМОВНІ ЛЕКСИЧНІ КОМПОНЕНТИ У РОМАНІ В. ЛИСА «СТОЛІТТЯ ЯКОВА» ЯК МАРКЕР ІДІОСТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА

Умрихіна Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЛАСНЕ-ІМПЕРАТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Чаварга А.П.
МОВА МІЖКОНФЕСІЙНОЇ ТА МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ ВОРОЖНЕЧІ НА СТОРІНКАХ ДРУКОВАНОГО ОРГАНУ ПРАВОСЛАВНОГО РУХУ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСИ ТА СХІДНОЇ СЛОВАЧЧИНИ «ПРАВОСЛАВНАЯ КАРПАТСКАЯ РУСЬ» (1928–1935 РР.)

РОЗДІЛ 2 ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Бортник С.Б.
МОВНА СЕРТИФІКАЦІЯ ЯК ОДИН ЗІ СКЛАДНИКІВ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА EMI У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Брона О.А.
ВИВЧЕННЯ ІМЕННИКОВИХ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ СПОЛУК

Ворохта О.М., Бялик В.Д.
ЕТИМОЛОГІЧНИЙ СКЛАД АНГЛОМОВНОЇ ТОПОНІМІЇ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Давидюк Ю.Б.
МЕТАФОРИЧНА ПРОФІЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ BIG CITY / ВЕЛИКЕ МІСТО В ІДІОДИСКУРСІ О. ГЕНРІ

Капуш А.В.
НІМЕЦЬКІ МЕТАФОРИ В АКТУАЛЬНОМУ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Кащишин Н.Є.
ДИПЛОМАТИЧНІ ПЕРЕГОВОРИ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ І СТРАТЕГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Кришталь С.М.
ЕМОЦІЙНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ДІЄСЛІ. УТВОРЕНИХ ЗАСОБОМ МЕТАФОРИЧНОЇ КОНВЕРСІЇ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Кузик О.Р., Бялик В.Д.
ПОХОДЖЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЧАСУ

Lysanets Yu.V., Bieliaieva O.M., Znamenska I.V., Rozhenko I.V., Nikolaieva N.M.
MASTERING THE SKILLS OF PROFESSIONAL CORRESPONDENCE IN MEDICAL ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES

Луньова Т.В.
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РІЗНИХ ТОЧОК ЗОРУ НА ТВОРЧІСТЬ ХУДОЖНИКА ЯК ДИСКУРСИВНА СТРАТЕГІЯ В ЕСЕ ДЖУЛІАНА БАРНСА ПРО П’ЄРА БОННАРА

Mintsys E.Ye., Mintsys Yu.B.
ZOONYMS: CONTEXTUAL MEANING IN LITERARY CONTEXT (BASED ON THE NOVEL “BLESS M. ULTIMA!” BY RUDOLFO ANAYA)

Павленко Н.О.
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІДІОМ-НОМІНАЦІЙ ЛЮДИНИ ЗА ЇЇ ХАРАКТЕРОМ

Сергієнко М.С., Підлужна І.А., Мокрій Я.О.
ПРАГМАТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ РЕКЛАМИ

Sorokina M.Ye., Rud A.H.
ON SOME METHODS OF TEACHING READING TECHNIQUES IN FOREIGN LANGUAGES

Татаровська О.В.
ФРАЗЕЛОГІЧНА ОКАЗІОНАЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ЕМФАЗИ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Френкель О.В.
ПЕРСОНАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ У МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ: МАСКУЛІННИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ CELEB-ON-CELEB ІНТЕРВ’Ю)

Цапів А.О.
АМБІВАЛЕНТНА АДРЕСАТНІСТЬ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ДІТЕЙ: ВЗАЄМОДІЯ НАРАТОРА І ФОКАЛІЗАТОРА

Черней Д.B., Бялик В.Д.
ТРУДНОЩІ ТА СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Шарун Ю.Ф.
ХИБНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ГЕНДЕР У ТЕКСТІ АНГЛОМОВНОГО АНЕКДОТУ

Шугаєв А.В.
ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРС У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕПОСІ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Яків’юк М.І., Бялик В.Д.
КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ТИПИ АНГЛОМОВНИХ ПРІЗВИСЬК

РОЗДІЛ 3 РОМАНСЬКІ МОВИ

Лисюк В.В.
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СИНОНІМІЇ В МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНОМОВНОЇ ПЕРІОДИКИ)

Лисюк С.В.
ОСОБЛИВОСТІ СУФІКСАЛЬНОЇ НОМІНАЦІЇ ЛЕКСИКИ ФУТБОЛЬНОЇ СФЕРИ (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОЇ ПРЕСИ)

Лукʼянченко М.П.
РОЗВИТОК ФОНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ СТАРОФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ОСНОВНИХ ІСТОРИЧНИХ ТА МОВНИХ ПРОЦЕСІВ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ У ФРАНЦІЇ

Редковська Т.О.
ФОРМУВАННЯ ПРЕФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ: КOГНІТИВНИЙ AСПЕКТ

Copyright © 2024. Закарпатські філологічні студії