Для авторів

Триває набір у поточний випуск журналу «Закарпатські філологічні студії».

Для опублікування статті у Випуску 34/2024 журналу необхідно не пізніше 28 червня 2024 року (включно):

  заповнити електронну форму довідки про автора – посилання;

  надіслати на електронну пошту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. статтю, оформлену згідно вказаних вимог;

  надіслати відскановану копію підтвердження про сплату публікаційного внеску.

Вартість публікації статті обсягом до 12 аркушів складає 1200 грн. Якщо обсяг роботи перевищує вказаний, вартість додаткової сторінки складає 50 грн. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.
Електронна версія журналу своєчасно розміщується у відкритому доступі на сайті видання.
За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Редколегія вправі рецензувати, редагувати, скорочувати та відхиляти статті. Редакція не завжди поділяє позицію авторів публікацій. 

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 вересня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 31 жовтня 2024 р.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ І РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ:

Редакція журналу протягом 1 дня повідомляє учасника про отримання статті.

Редакційна колегія журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті (2-3 дні).

Редакція правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або направляти статтю на доопрацювання автору.

Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу. У разі відхилення представленої статті редакція дає автору мотивований висновок.

 

Тематичні рубрики журналу «Закарпатські філологічні студії»:

 1. Українська мова;    
 2. Германські мови;
 3. Романські мови;    
 4. Балтійські мови;
 5. Індоіранські мови;
 6. Тюркські мови;
 7. Фінно-угорські та самодійські мови;
 8. Іберійсько-кавказькі мови;
 9. Монгольські мови;
 10. Семітські мови;
 11. Мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії;
 12. Класичні мови. Окремі індоєвропейські мови;
 13. Загальне мовознавство;
 14. Перекладознавство;
 15. Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство;
 16. Структурна, прикладна та математична лінгвістика;
 17. Літературознавство;
 18. Українська література;
 19. Література слов'янських народів;
 20. Література зарубіжних країн;
 21. Порівняльне літературознавство;
 22. Теорія літератури;
 23. Фольклористика;
 24. Літературне джерелознавство і текстологія;
 25. Кримськотатарська література.

 АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автору надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Обсяг статті від 10 до 20 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури. Шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5; поля з усіх сторін – 20 мм.

Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12.

Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною.

Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234].

Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з поправками (код УКНД 01.140.40).

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

  СТРУКТУРА СТАТТІ:

 Обов’язкові структурні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Стаття повинна містити УДК, ORCID ID код (якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням), анотації та ключові слова українською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову; обсяг кожної анотації – мінімум 1800 друкованих знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів.

Редакція здійснює отримання DOI для статей.

Мова публікацій: українська, англійська.

Приклад оформлення статті

Інформаційний лист

 

Copyright © 2024. Закарпатські філологічні студії